Tietosuojaseloste

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Liedon Vanhalinna -säätiö
Y-tunnus: 1490233-9

Yhteystiedot

Vanha Härkätie 111, 21410 Vanhalinna
vanhalinna@utu.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Toiminnanjohtaja Kaisa Nikkilä
puh. 050 308 8167
kaisa.nikkila@utu.fi

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Liedon Vanhalinna -säätiö vuokraa kartanokeskukseen kuuluvia tiloja yksityis- ja
yritysasiakkaille juhla- ja kokouskäyttöön.

Henkilötietoja kerätään toiminnan ylläpitämistä varten. Kerättyjä tietoja käytetään
asiakassuhteen ylläpitoon, varausten käsittelyyn, laskutukseen ja rekisterinpitäjän sisäiseen
raportointiin.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista kerätään seuraavia tietoja:

  • asiakasta koskevat tiedot (nimi, yhteystiedot)
  • tietoja tilan käyttötarkoituksesta (yritystilaisuus, yksityistilaisuus)
  • tietoja laskutusta varten (henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite)

Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaisina tietolähteinä ovat asiakkaiden antamat tiedot, jotka saadaan asiakkaalta
tarjouspyynnön lähettämisen tai varauksen yhteydessä, lomakkeilla lähetetystä viestistä,
sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa
asiakas luovuttaa tietojaan.

Rekisteritietojen säännönmukainen luovutus

Henkilötietoja käsitellään Liedon Vanhalinna -säätiön ulkopuolella vain sopimussuhteessa
olevien yhteistyötahojen tai asiakkaiden toimesta. Sopimuksissa on erikseen huomioitu
tietosuoja ja henkilötietojen käsittely.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjälle toimitetut paperiset asiakirjat arkistoidaan asianmukaisesti suojattuina
lukituissa tiloissa viiden vuoden ajan. Nimi ja sähköposti liitetään sähköiseen
asiakasrekisteriin, josta asiakas voi vapaasti erota. Arkistointiaika sähköisessä järjestelmässä
on enintään 10 vuotta.

Asiakasrekisterin tietoja sisältävien sähköisien tietojärjestelmien käyttöoikeudet on rajattu
rekisterinpitäjän sisällä käsittelyyn oikeutetuille henkilöille. Tietojärjestelmän tuottamia
tietoja, muita rekisterin sähköisesti käsiteltäviä tietoja sekä niiden varmuuskopioita säilytetään
asianmukaisesti suojattuina pilvipalvelussa.

Rekisteröidyn informointi

Rekisteröityä informoidaan sähköisesti henkilötietolain soveltamisesta tämän vahvistaessa
vuokraussopimuksen Liedon Vanhalinna -säätiön kanssa.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat
ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei
rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Asiakas voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti
ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Tiedon korjaaminen

Asiakas voi pyytää tiedon korjaamista. Rekisterinpitäjä korjaa virheelliset tiedot tai täydentää
puutteelliset tiedot. Asiakas voi esittää tiedon korjaamista koskevan pyynnön
rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä käsittelee pyynnön viipymättä.

Rekisteritietojen poistaminen ja siirtäminen

Rekisteröidyllä on oikeus peruttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn ja pyytää
rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä
koskevat henkilötiedot toimittaakseen ne toiselle rekisterinpitäjälle. Tiedot toimitetaan PDF-muodossa sähköpostilla rekisterissä olevaan sähköpostiosoitteeseen.

Henkilötietojen käsittelyssä ei käytetä automaattista tietojenkäsittelyä eikä profilointia.